Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Václav Vocásek, Kaplířova 220, Sulejovice 41111, IČO 01169190jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Obsah kurzů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Je nezbytné se řídit pokyny jak správně cvičit, které jsou obsažené v online kurzu a cvičení je vždy na vlastní odpovědnost cvičícího (kupujícího).

Objednání kurzu

Cena kurzů je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetových stránkách  http://vaclav-vocasek.cz

https://www.osmbrokatu.cz/ Cena kurzů je uvedena bez DPH, protože nejsem plátce DPH.

Dodací podmínky

On-line kurzy: Elektronickou cestou dostane kupující na jeho e-mail přístupové údaje do online kurzu. Kupující je povinen využívat přístupové údaje pouze pro sebe a neposkytovat je dalším osobám. Kupující bere na vědomí, že přístup nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Do online kurzu máte přístup minimálně na jeden rok. Přístup vám zůstane i nadále, ale nemohu kvůli měnícím se technickým a finančním podmínkám vám garantovat plnou funkčnost na neomezenou dobu.

V případě živých kurzů se dostavte ve stanoveném čase a termínu na předem určené místo pro daný seminář.

Garance vrácení peněz

On-line kurzy: Prodávající poskytuje kupujícímu garanci vrácení peněz, tj. možnost odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o zpřístupnění online kurzu. K tomuto účelu pošle kupující zprávu na e-mail: kurzy@vaclav-vocasek.cz. Po obdržení žádostí o odstoupení od smlouvy prodávající deaktivuje uživateli přístup do kurzu..

Živé kurzy: Prodávající poskytuje kupujícímu garanci vrácení peněz, tj. možnost odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. K tomuto účelu pošle kupující zprávu na e-mail: kurzy@vaclav-vocasek.cz. Po 14 dnech se peníze nevracejí a jsou určené na náklady spojené s organizací kurzu a pronájem prostor kde se uskuteční kurz.

Reklamační řád

V případě jakékoli reklamace využijte e-mail kurzy@vaclav-vocasek.cz nebo telefonní číslo 776 404 172.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.